Lëk në jiɛ̈ŋ - Dinka

Në kuɔɔny wɛ̈t thok, cɔl 13 14 50 ku thiɛ̈c bï yï gäm raan thuɔŋdu waaric.

Prev Informacije na hrvatskom (Croatian)
Next Impormasyon sa Filipino - Filipino (Tagalog)